TOKYU HARVEST CLUB NASU 'MINORI'

December, 2019
Bar Restaurant
1792, Takakuhei, Nasu-cho, Nasugun, Tochigi, Japan

Consulting Operation Factory / Shinpei Nakajima
Interior Design Mono-Graph / Takayoshi Ichimura
Graphic Design Operation Factory / Shiori Yamaguchi
Tableware Design Miyo Yamamoto
Contractor Atwork
Lighting Daiko
Photographer Operation Factory / Ayaka Yasuda
  Shin Inaba