MONO-GRAPH

July, 2018
Office
4-4-6, kamiuma, Setagaya-ku, Tokyo, Japan

Designer Takayoshi Ichimura
Art Work Ergo Yoko Ichimura
Contractor Mono-Graph
Lighting Mono-Graph
Photographer Shin Inaba