HANADOURAKU KOJIMACHI

February, 2018
Flower Shop
6-4, Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

Designer Takayoshi Ichimura
Art Work Ergo Yoko Ichimura
Contractor Marunoki
Lighting Daiko
Photographer Shin Inaba