TOKORI TOYOCHO

April, 2020
Yakiniku Restaurant
4-1-19, Toyo, Koto-ku, Tokyo, Japan

Designer Takayoshi Ichimura
Art Work Ergo Yoko Ichimura, MarutenART
Contractor T.A.P
Lighting Kayanokidenki
Photographer Shin Inaba